Links for lib5c

lib5c-0.5.2+50.g0091d66-py2-none-any.whl
lib5c-0.5.2+50.g0091d66.tar.gz
lib5c-0.5.2+68.ge86f05a-py2-none-any.whl
lib5c-0.5.2+68.ge86f05a.tar.gz
lib5c-0.5.2+79.g0821f18-py2-none-any.whl
lib5c-0.5.2+79.g0821f18.tar.gz